Podmienky zapojenia do Vianočnej súťaže Kubicasport a štatút súťaže

Podmienky zapojenia do Vianočnej súťaže Kubicasport a štatút súťaže

Ako sa zapojiť do VIANOČNEJ SÚŤAŽE KUBICASPORT o hlavnú výhru CTM RAPTOR?

Stačí splniť nasledujúce podmienky:

1. Nakúpiť v ktorejkoľvek kamennej predajni Kubicasport (Kubicasport BICYKLE Žilina, Kubicasport ELEKTROBICYKLE Žilina, Kubicasport LIPTOV) alebo v e-shope www.kubicasport.eu za viac ako 20€

2. Vyplniť súťažný žreb, ktorý dostanete ku objednávke v e-shope alebo pri platbe na predajni. (Súťažný žreb sa dá stiahnuť aj na tomto linku)

3. Čitateľne a kompletne vyplnený žreb vložiť buď do nádoby pripravenej pri pokladni na kamenných predajniach Kubicasport alebo poslať e-mailom (fotografia vyplneného žrebu) na adresu sutaz@kubicasport.eu

4. Po splnení týchto podmienok ste automaticky zaradený do zlosovania o hlavnú cenu - CTM RAPTOR, losujeme 24.12.2022.

 

Štatút súťaže

1.    Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaží je spoločnosť Martin Kubica KUBICASPORT, IČO: 43431381, so sídlom Pri celulózke 8710/47, 010 01, Žilina, SR (ďalej len „organizátor“ alebo len „Kubicasport“). Organizátor je prevádzkovateľom siete predajní Kubicasport

1.2 Názov súťaže je Vianočná súťaž Kubicasport“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 20.11.2022 do 24.12.2022

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťami Meta Platforms Inc., (Facebook, Instagram) a táto spoločnosť nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.

2.    Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na sociálnych sieťach Kubicasport alebo vyplnením registračného formuláru na jednej z kamenných predajní Kubicasport.
2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na webe www.kubicasport.eu a sociálnych sieťach Kubicasport.

3.    Pravidlá súťaže

3.1 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov, prípadne vyplniť viacero registračných formulárov (ku každej objednávke sa však dá vytvoriť iba jeden registračný formulár), čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet vložených komentárov.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže nekomplenté a nečitateľné registračné formuláre a komentáre, ktoré:

  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
  • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaží budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4.   Vyhlásenie výhercu a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca získa výhru, ktorá je stanovená a opísaná v popise pri súťažnom príspevku/registračnom formulári

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu po ukončení súťaže. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercov zverejnením údajov výhercu v komentári pod súťažným príspevkom/v priestoroch kamennej predajne a súčasne ich kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy/telefonicky alebo e-mailom.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu iným osobám; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

5.    Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie je oprávnený požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaže skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť ich pravidlá po celú dobu ich trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webovej stránke www.kubicasport.eu, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné.
5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťažiach a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6.    Vyhlásenie súťažiacich a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu  potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 1 mesiac.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojich sociálnych sietí.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

7.    Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 20.11.2022

V Žiline, dňa 20.11.2022           Martin Kubica KUBICASPORT